A A A
SmodBIP

RODO

Inspektor ochrony danych:

Renata Ciszak

e-mail: psse.nowytomysl@pis.gov.pl


Klauzula informacyjna


W wykonaniu obowiązku określonego w art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Nowym Tomyślu) informuje:
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego o numerze 000000023885.
2. Dane kontaktowe Administratora: pl. Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 4420800, adres e-mail: sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl, skrytka w ePUAP: Sanepid/SkrytkaESP
3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:
1) Inspektorem Ochrony Danych tel. 61 4420800, adres e-mail: sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl;
2) Sekretariatem PSSE w Nowym Tomyślu, adres e-mail: sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.
W przypadku zawierania umów o charakterze cywilnoprawnych podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarci umowy.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:
1) realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO);
2) ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021, z późn. zm.) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
3) prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust 2 lit. g, i RODO);
4) prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 22 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5) realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Nowym Tomyślu jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO).
6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).
7. Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:
1) inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
2) inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
3) dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).
8. Dane osób, które przetwarzane są w PSSE w Nowym Tomyślu nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.
9. Dane przetwarzane przez administratora przechowywane są zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Nowym Tomyślu jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną.
10. Administrator informuje, iż danej osobie przysługują prawa:
1) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce, to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO);
2) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) - w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą platformy ePUAP bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 3;
3) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 11.10.2022
Podpisał: Karolina Józefiak
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 336