A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje:
• rejestr skarg i wniosków,
• rejestr chorób zakaźnych i zakażeń, rejestr zgonów z powodu zakażenia lub chcoroby zakaźnej,

• rejestr nosicieli chorób zakaźnych i zakaźeń
• rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych,
• rejestr nosicieli wzw – HBs /+/ i HCV, Salmonella, Shigella
• rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych,
• rejestr zatruć pokarmowych,
• rejestr chorób zawodowych,
• rejestr upoważnień do czynności kontrolnych,
• rejestr wydanych legitymacji służbowych,
• rejestr decyzji,
• rejestr protokołów kontroli sanitarnej,
• rejestr protokołów pobierania próbek,rejestr pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu
• certyfikaty,
• rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS,
• rejestr wyników badań,
• ewidencja dotycząca czasu pracy: wyjścia służbowe, wyjścia prywatne,
• ewidencja/wykaz nadzorowanych obiektów/placówek,
• rejestr przesyłek wychodzących,
• rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora,
• ewidencja spraw skierowanych do wydziału finansowego,
• ewidencja spraw skierowanych do Sądu Grodzkiego, ewidencja grzywień nakładanych w drodze mandatu karnego

Archiwum:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu posiada archiwum zakładowe, która działa w oparciu o „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych" określającą tryb postępowania z materiałami archiwalnymi oraz ustalającą zasady przechowywania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, a dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę.

Dokumentacja wytworzona przez poszczególne komórki organizacyjne Powiatowej Stacji podlega archiwizacji.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 31.10.2022
Podpisał: Magdalena Balcerek-Ratajczak
Dokument z dnia: 12.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 216